OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Educa – vzdělávací centrum, s.r.o.

Educa – vzdělávací centrum, s.r.o., (dále jen Educa), IČ 27261859, poskytuje služby v oblasti vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Educa a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Educou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.educa-jbc.cz nebo přihlášky vyplněné v kanceláři společnosti Educa – vzdělávací centrum, s.r.o..  

Student se může přihlásit do kurzu v období zápisu do kurzů, dále pak v průběhu celého roku dle dostupné kapacity v jednotlivých kurzech.

Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu 14 dnů před začátkem kurzu bez storno poplatků. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky).

III. PLATBA

 1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři Educy (Mlýnská 46a, Jablonec nad Nisou). Kurzovné je hrazeno na základě obdržení faktury na email uvedený v přihlášce. Číslo účtu společnosti Educa je 965299379/0800, variabilní symbol platby je číslo faktury.
 2. Kurzovné je splatné dle termínu splatnosti na faktuře.
 3. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Jazyková škola požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1‰ z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 

IV. SLEVY A ALIKVÓTNÍ KURZOVNÉ

5% - pro posluchače stávajících kurzů při přihlašování na další období

5% - pro studenty a seniory

Slevy se nesčítají.

V případě, že student nastoupí do kurzu déle než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na úhradu poměrné částky kurzovného.

V. STORNO PODMÍNKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. Student může odstoupit od smlouvy (stornovat přihlášku do kurzu) bez storno poplatku:
  1.  do 14 dnů před zahájením výuky.
  2. v průběhu kurzu z vážných zdravotních důvodů, po předložení lékařské zprávy s práceneschopností víc než 20 za sebou následujících pracovních dnů.
 1. Pokud student odstoupí od smlouvy méně než 14 dní před zahájením výuky má Educa právo účtovat si manipulační poplatek 300,-Kč
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2) vzniká studentovi nárok na vrácení celého kurzovného nebo poměrné části uhrazeného kurzovného. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.
 3. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Educa poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce. 
 4. Educa si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě:
  1. nenaplnění kapacity kurzu minimálním počtem studentů nebo v případě, že kapacita kurzu je už plně obsazena.
  2. že student svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Educy, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
  3. že student neuhradí kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

VI. VÝUKA

 1. Educa se zavazuje zajistit kvalitní výuku odpovídající druhu kurzu a úrovni a postupu studentů. Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích, avšak v době školních prázdnin probíhají všechny kurzy s výjimkou kurzů pro žáky mateřských, základních a středních škol. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky.
 2. Student a návštěvník akcí pořádaných Educou - vzdělávacím centrem bere na vědomí a projevuje svůj souhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu pro potřeby Educy a také s přiměřeným zveřejněním těchto záznamů obvyklým způsobem (na internetových stránkách, v médiích, propagačních materiálech, …).Případné výhrady k uvedenému ustanovení je nutno ihned oznámit pořizovateli záznamu nebo dodatečně na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

VII. ZMĚNY V KURZECH

 1. Educa umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.
 2. Educa si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a zrušit kurz, pokud počet studentů v kurzu klesne pod minimální počet. V tomto případě nabídne  studentům možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni pokud tato skupina existuje nebo nabídne studentům nové podmínky výuky – navýšení ceny stávajícího kurzu nebo zkrácení kurzu. pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.  
 3. Educa si vyhrazuje v případě potřeby právo na změnu v kurzech (změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, změnu prezenční výuky na on-line v případě nutnosti apod.) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. 
 4. Educa si vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. 
 5. Educa si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 6. V případě, že se výuka neuskuteční z důvodu absence studentů, je takováto výuka zrušena bez náhrady do 20 minut po jejím zahájení.
 7. Pokud je výuka zrušena ze strany Educy z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Educa odpovídající náhradu.

VIII. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily. 

 1. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na tel. 602 505 288 nebo 483 318 621, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do dvou měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Galerie

Jste zde: Home O nás Obchodní podmínky
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací Rozumím