VYUŽIJTE MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ TÉMĚŘ ZDARMA 

Čerpejte dotace prostřednictvím úřadu práce z OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR - nové žádosti od 20. 3. 2017!

POVEZ II  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Doba realizace:

1. 12. 2015 - 30. 11. 2020

Příjem žádostí zahájen: znovu březen 2017

Proč projekt POVEZ II?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále možný problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Kdo může dotaci čerpat?

Čerpat dotaci můžete, pokud jste:

-         zaměstnavatel ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců.

-        OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců

-        nestátní neziskové organizace.

Vyloučeni jsou ti , kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel nebo rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Na co můžete čerpat podporu?

1.     Na vzdělávání svých zaměstnanců.

2.     Na  refundaci jejich mezd po dobu školení.

Jaké vzdělávání může být dotované?

-         vzdělávání obecné (poskytuje kvalifikaci přenositelnou do ostatních podniků, pracovních oborů), v odůvodněných případech i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech, včetně rekvalifikace.

Musí se jednat ale o vzdělávání v odborných kurzech, tj v kurzech, které přímo souvisejí s výkonem dané profese (například odborná angličtina, ne vzdělávání související s osobnostním rozvojem....)

-        Taky vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Hlavní podmínky získání příspěvku

-        Projekt realizuje ÚP ČR a finanční podpora je nenároková. O poskytnutí rozhoduje příslušná Krajská pobočka ÚP.

-        V režimu de minimis 85% skutečně vynaložených celkových nákladů, 15% je spoluúčast zaměstnavatele.

-        V blokové výjimce nesmí intenzita podpory přesáhnout 50 % způsobilých nákladů. Intenzitu podpory však lze zvýšit o 10 procentních bodů, je-li vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům (definované nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. Června 2014). Dále lze intenzitu zvýšit o 10 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta středním podnikům, a o 20 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta malým podnikům. Maximální intenzita podpory může činit 70 % způsobilých výdajů.

-        Příjemce příspěvku může čerpat maximálně částku 6 000 000 Kč ročně, resp. 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s počtem zaměstnanců nad 1 000 nebo s provozovnami ve více než dvou krajích, a to k datu podání žádosti) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit, a to na základě posouzení generální ředitelky ÚP ČR. O výjimku žádá generální ředitelku zaměstnavatel prostřednictvím krajské pobočky ÚP ČR. K žádosti zaměstnavatele krajská pobočka přiloží své stanovisko na základě údajů ze žádosti a jejích příloh. Do počtu 1000 zaměstnanců pro udělení výjimky nad stanovený limit se nepočítají zaměstnanci agentury práce, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u žadatele.

Jste  OSVČ a máte zájem požádat o příspěvek?

Je to možné, ale můžete žádat pouze o příspěvek na vzdělávací aktivitu. O mzdový příspěvek žádat nelze.

Co je potřeba k podání žádosti?

1.     Vyplnění samotné Žádosti  o příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity (doc) zadost_o_prispevek_v1.doc (240,5kB) 

(pro její vyplnění potřebujete vědět konkrétně, kteří zaměstnanci se budou vzdělávat v čem).

2.     Bezdlužnosti  - může za Vás vyřídit  ÚP ČR - nutné je pak Prohlášenío zbavení mlčenlivosti)(doc)prohlaseni_zamestnavatele_o_zbaveni_mlcenlivosti_v1.doc (79,5kB) .

3.      Průzkum trhu - je potřeba oslovit 2 - 3 dodavatele pro zjištění aktuálních cen a jejich nabídky specifikovat do formuláře Průzkum trhu (doc) pruzkum_trhu_vzor_v1.doc (77kB) .

4.     Seznámení zaměstnanců se zařazením do projektu (doc) seznameni_se_zarazenim_do_projektu_v1.doc (94,5kB) .

5.      Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu POVEZ II (doc) cp_o_prispevcich_v_ramci_projektu_povez_ii_v1.doc (81,5kB)

6.      Čestné prohlášení o podpoře de minimis (popř. ČP o blokové výjimce) (doc) cp_zadatele_o_podporu_de_minimis_v1.doc (127kB)    (doc)cp_zadatele_o_blokovou_vyjimku_v1.doc (86kB)

7.     Doklad o zřízení účtu.

Podrobné informace najdete v Manuálu pro zájemce (pdf) povez_ii_-_manual_pro_zajemce_v1.pdf (541,46kB) , žádost a záměr je ale dobré konzultovat s místním  úřadem práce.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Hodnocení žádosti a vyrozumění trvá 30 kalendářních dní. Pokud ale žádáte úřad práce o vyřízení bezdlužnosti, je potřeba počítat ještě cca 30 dní navíc.

Další podrobné informace a přehledný postup najdete v příloze Postup při poskytování příspěvku v rámci projektu POVEZ II (pdf)povez_ii_postup_pri_poskytovani_prispevku_v1.pdf (132,97kB) 

Jaká jsou kritéria pro věcné hodnocení žádosti?

-        Významnost daného odvětví/ podniku/OSVČ v regionu.

-        Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců/potencionálních zaměstnanců/OSVČ.

-        Zhodnocení prorůstového potenciálu podniku ve vazbě na vzdělávací aktivity.

-        Charakter vzdělávacích aktivit

-        Zařazení účastníků ve věku 54+ (nad 20%)

Podrobné Kritéria pro věcné věcné hodnocení žádosti

Co následuje, když bude žádost schválena?

-        Vzdělávání musí být zahájeno  do 6 měsíců ode dne vydání Vyrozumění.

-        Na každou vzdělávací aktivitu je uzavíraná samostatná dohoda.

-        Žadatel zadá zakázku a vybere dodavatele.

-        Před podpisem dohody s ÚP předloží úřadu práce veškerou dokumentaci prokazující výběr dodavatele vzdělávání včetně dalších dokumentů prokazujících oprávnění vzdělávacího zařízení ke vzdělávání, případné akreditace a doklady o vzdělání lektorů ( u jazykového vzdělávání je nutno doložit minimální úroveň C1).

-        Před zahájením vzdělávání je každý podpořený zaměstnanec povinen vyplnit vstupní dotazník v Integrovaném systému MPSV.

-        Zaměstnavatel měsíčně předkládá vyúčtování mzdových nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a zajistí informování ÚP o příslušných změnách.

Další důležité informace

-        Zaměstnanec v pracovní neschopnosti, na dovolené (včetně mateřské dovolené) se nesmí účastnit vzdělávací aktivity.

-        Žádost může tvořit více vzdělávacích aktivit, doporučuje se ale, konzultovat s ÚP.

-        Vzdělávání můžou zajistit i interní lektoři.

-        V případě realizace vzdělávání mimo pracovní dobu (přesčas, víkend, svátek) je možné požádat o částku na úhradu příplatků za přesčasovou práci.

-        Jazykové vzdělávání může být podpořeno v maximální délce 6 měsíců.

Všechny materiály  a případné další verze  formulářů jsou ke stažení na oficiálních stránkách projektu ext

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.