OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Educa – vzdělávací centrum, s.r.o.

Educa – vzdělávací centrum, s.r.o., (dále jen Educa), IČ 27261859, poskytuje služby v oblasti vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Educa a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Educou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.educa-jbc.cz nebo přihlášky vyplněné v kanceláři společnosti Educa – vzdělávací centrum, s.r.o..  

Student se může přihlásit do kurzu v období zápisu do kurzů, dále pak v průběhu celého roku dle dostupné kapacity v jednotlivých kurzech.

Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu 14 dnů před začátkem kurzu bez storno poplatků. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky).

III. PLATBA

 1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři Educy (Mlýnská 46a, Jablonec nad Nisou). Kurzovné je hrazeno na základě obdržení faktury na email uvedený v přihlášce. Číslo účtu společnosti Educa je 965299379/0300, variabilní symbol platby je číslo faktury.
 2. Kurzovné je splatné dle termínu splatnosti na faktuře.
 3. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Jazyková škola požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1‰ z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 

IV. SLEVY A ALIKVÓTNÍ KURZOVNÉ

5% - pro posluchače stávajících kurzů při přihlašování na další období

5% - pro studenty a seniory

Slevy se nesčítají.

V případě, že student nastoupí do kurzu déle než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na úhradu poměrné částky kurzovného.

V. STORNO PODMÍNKYA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. Student může odstoupit od smlouvy (stornovat přihlášku do kurzu) bez storno poplatku:
  1.  do 14 dnů před zahájením výuky.
  2. v průběhu kurzu z vážných zdravotních důvodů, po předložení lékařské zprávy s práceneschopností víc než 20 za sebou následujících pracovních dnů.
 1. Pokud student odstoupí od smlouvy méně než 14 dní před zahájením výuky má Educa právo účtovat si manipulační poplatek 300,-Kč
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2) vzniká studentovi nárok na vrácení celého kurzovného nebo poměrné části uhrazeného kurzovného. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.
 3. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Educa poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce. 
 4. Educa si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě:
  1. nenaplnění kapacity kurzu minimálním počtem studentů nebo v případě, že kapacita kurzu je už plně obsazena.
  2. že student svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Educy, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
  3. že student neuhradí kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

VI. VÝUKA

Educa se zavazuje zajistit kvalitní výuku odpovídající druhu kurzu a úrovni a postupu studentů. Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích, avšak v době školních prázdnin probíhají všechny kurzy s výjimkou kurzů pro žáky mateřských, základních a středních škol. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky. 

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU

V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na vrácení na úhradu jenom alikvotní částky kurzovného.

VIII. ZMĚNY V KURZECH

 1. Educa umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.
 2. Educa si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a zrušit kurz, pokud počet studentů v kurzu klesne pod minimální počet. V tomto případě nabídne  studentům možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni pokud tato skupina existuje nebo nabídne studentům nové podmínky výuky – navýšení ceny stávajícího kurzu nebo zkrácení kurzu. pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.  
 3. Educa si vyhrazuje v případě potřeby právo na změnu v kurzech (změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. 
 4. Educa si vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. 
 5. Educa si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 6. V případě, že se výuka neuskuteční z důvodu absence studentů, je takováto výuka zrušena bez náhrady do 20 minut po jejím zahájení.
 7. Pokud je výuka zrušena ze strany Educy z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Educa odpovídající náhradu.

IX. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily. 

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Educa – vzdělávací centrum, s.r.o.  IČ 27261859 prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Educy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
 2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, kterou poskytl Educe, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro její marketingové účely. 

Galerie

Jste zde: Home O nás Obchodní podmínky